حس و حال خوب

تجربه ی آرامش

پارچه ی فروخته شده پس گرفته می شود 😊😊


بازار قم پارچه فروش بزرگی دارد که با خیلی از فروشنده های دیگر  فرق دارد . این روزها که پشت هر مغازه ای یک کاغذ زده اند که << جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود >> 😟😟

پارچه فروش خوش اخلاق روی در مغازه اش نوشته است << پارچه ی فروخته شده پس گرفته می شود ! >> 😉😊

پارچه ای که به اندازه ی دلخواه مشتری برش خورده و امکان دارد برای فرد دیگری قابل استفاده نباشد ، اما این بزاز با لبخند می گوید : پارچه ای که پس میگیرم برای خدا پس میگیرم که دل مشتری شاد شود . تا غروب نشده آن قواره ی برش خورده ، مشتری اش پیدا می شود ! تا حالا پارچه ای نداشته ام که پس بگیرم و فروخته نشود!😇😇


😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

Designed By Erfan Powered by Bayan